V  dvajsetih letih je združenje sodelovalo pri različnih projektih s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Celje, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in drugimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi v Sloveniji. Številne projektne aktivnosti na področju usposabljanja in promocije so pomembno prispevale k dvigu kakovosti ponudbe turističnih kmetij in k večji prepoznavnosti njihove ponudbe.

1.  Katalogi turističnih kmetij Slovenije

Za prepoznavnost in dobro trženje ponudbe turističnih kmetij so katalogi izjemnega pomena. V dvajsetih letih delovanja združenja smo skupaj s Slovensko turistično organizacijo pripravili deset izdaj in tri ponatise barvnega kataloga slovenskih turističnih kmetij - v slovenskem in petih tujih jezikih. Potrošniki so jih sprejeli z velikim navdušenjem. Izdajo kataloga sta ves čas - poleg Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - finančno podpirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Kmetijstvo-gozdarska zbornica Slovenije, ki je zagotovila tudi nepogrešljivo strokovno pomoč javne kmetijske svetovalne službe.

Katalogi potencialnemu gostu omogočajo, da sam vzpostavi stik z želeno kmetijo, pridobi dodatne informacije na spletu ter rezervira svoje počitnice oziroma se dogovori za obisk izletniške kmetije, vinotoča ali osmice.

V dvajsetletnem obdobju so se format kataloga, naslov, notranja postavitev in naslovnica večkrat spremenili. Spreminjala se je tudi dinamika izdajanja: v prvih sedmih letih (1998-2004) je izšel vsako leto, od leta 2005 naprej pa vsaki dve leti.

Prvi katalog turističnih kmetij Slovenije je izdala časopisna hiša Delo, ki je v zelo kratkem času po ustanovitvi združenja, v začetku maja 1998, pripravila 12.000 izvodov v slovenskem jeziku, nato pa še 6.000 izvodov angleško-nemške različice ter prav toliko izvodov hrvaško-italijanske različice. Vsa besedila je pripravila Darja Verbič, tedanja urednica Delovne turistične priloge. V Delu in drugih medijih je bilo tedaj objavlenih veliko člankov o združenju, o ponudbi turističnih kmetij, o izidu kataloga ... Vse te informacije so nedvomno vplivale na večje zaznavanje in boljše poznavanje ponudbe turističnih kmetij.

Sočasno pa je takratni Center za promocijo turizma Slovenije (CPTS) izdal še splošni prospekt Podeželje, in sicer v slovenskem, nemškem, angleškem, italijanskem in hrvaškem jeziku v nakladi 100.000 izvodov. Namenjen je bil tujim gostom, v njem pa so bile objavljene splošne informacije (slovenske pokrajine, zemljevid Slovenije, značilnosti ponudbe turističnih kmetij) ter odgovorna kartica, s katero so zainteresirani lahko pri združenju naročili katalog turističnih kmetij.

Splošni prospekt je v celoti financiral Center za promocijo turizma Slovenije, katalog turističnih kmetij Slovenije, ki ga je izdalo združenje, pa je bil oblikovno in vsebinsko dopolnilo omenjenega prospekta.

V prvem katalogu turističnih kmetij Slovenije je bilo s fotografijo, opisom ponudbe in zemljevidom dostopa predstavljenih 121 turističnih kmetij, vsaka na svoji strani. Poudarjene so bile možnosti za aktivno preživljanje prostega časa na kmetiji in v njeni okolici, kulinarične dobrote, doživetja ...

Kmetije so bile razvrščene po območjih (Štajerska, Gorenjska, Primorska, Koroška, Notranjska, Bela krajina, Dolenska in Prekmurje). Predstavljene so bile tudi slovenske vinske ceste. Novinarjem je bil katalog predstavljen 14. maja 1998 na turistični kmetiji Firbas v Cogetincih.

Poleg katalogov turističnih kmetij je združenje izdalo še nekaj manjših prospektov, ki so prav tako pripomogli k promociji podeželja, npr. brošuro Ideje za izlete za organizirane skupine - Podeželje, ki je bila pripravljena s svetovalci kmetijske svetovalne službe.

Z njo smo organizatorje izletov želeli spodbuditi k obisku zanimivosti na slovenskem podeželju in seveda k obisku turističnih kmetij. V brošuri so bile zbrane manj poznane kulturne in naravne zanimivosti na podeželju, kmetije z zanimivimi dopolnilnimi dejavnostmi, izletniške turistične kmetije in vinotoči. V okviru akcije trženjskega  komuniciranja "Počitnice so blizu" pa sta v sodelovanju s Centrom za promocijo turizma leta 1999 izšli brošuri Počitniške ideje - Podeželje in Zbirka počitniških idej za otroke, v katerih je bila predstavljena ponudba nekaterih turističnih kmetij v Sloveniji.

Aktualni katalog turističnih kmetij, izšel oktobra 2016, format A4

2.  Počitnice brez meja (1998-2006)

Nekaj mesecev po ustanovitvi se je združenje skupaj s KGZS-Zavodom Celje povezalo z dvema sorodnima organizacijama turističnih kmetij avstrijske Koroške in Furlanije - Julijske krajine pri projektu Počitnice brez meja. Omenjeni projekt so finančno podprli EU – evropski sklad za regionalni razvoj, deželni vladi avstrijske Koroške in Furlanije - Julijske Krajine, v Sloveniji pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki je zagotovila tudi strokovno pomoč kmetijske svetovalne službe.

V okviru projekta je leta 1999 in pozneje še leta 2003 izšel kakovosten barvni katalog, v katerem so bili predstavljeni Slovenija, avstrijska Koroška in Furlanija - Julijska krajina, značilna turistična ponudba podeželja, kulinarika, najpomembnejše prireditve, naravne in kulturne znamenitosti in seveda turistične kmetije tega območja.

Posebnosti kataloga sta bila uporabniška kartica in blok kuponov pod imenom Počitnice brez meja, ki sta gostom kmetij zagotavljala dodatno ponudbo na turističnih kmetijah in popuste pri vstopnini za oglede najzanimivejših izletniških točk v vseh treh deželah.

Vsak partner je poskrbel za predstavitev kataloga ciljnim skupinam (tiskovne konference, sejmi, oglasi, direktna pošta...).Tako so ponudbo turističnih kmetij vseh treh dežel spoznale nove ciljne skupine gostov, ki jih brez dobrega partnerstva, zaradi omejenih razpoložljivih finančnih sredstev sicer brez projekta ne bi mogli doseči.
Novinarska konferenca ob izdaji prvega kataloga Počitnice brez meja v Vidmu, maj 1999


Katalog Počitnice brez meja, 2003


3.  Razvoj specializirane ponudbe na turističnih kmetijah (2001 – 2007)

Združenje je v sodelovanju s KGZS-Zavodom Celje v letu 2001 začelo projekt razvoja specializirane ponudbe turističnih kmetij z nastanitvijo, ki je bil odobren na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo.
Že v letu 2001 je bila izdelana študija o možnostih in strategiji razvoja specializirane ponudbe na turističnih kmetijah v Sloveniji. Tridesetim kmetijam, ki so ponudbo prilagodile posameznim ciljnim skupinam gostov, je Kmetijsko-gozdarska zbornica prve znake specializirane ponudbe podelila že leta 2007.


4.  Uživajmo brez meja ( 2006-2007)

Združenje je s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Celje in deželnim združenjem turističnih kmetij avstrijske Koroške sodelovalo pri čezmejnem projektu Uživajmo brez meja, ki ga je v okviru programa INTERREG III A Slovenija-Avstrija sofinancirala Evropska unija. Eden najpomembnejših rezultatov projekta je bil slovenski prospekt te vrste, ki je na 32 straneh predstavljal najzanimivejša gastronomska doživetja in značilne jedi posameznih regij, od Gorenjske prek avstrijske Koroške do Prekmurja. Izšel je v nakladi 257.000 izvodov v slovenskem in nemškem jeziku. Skupaj s prestavniki deželnega združenja turističnih kmetij avstrijske Koroške je bilo v namige za gastronomske užitke vključenih več kot 1100 ponudnikov z obeh strani meje.
Projekt je kmete spodbudil, da v svojo ponudbo v večji meri vključujejo regionalne jedi in pijače. Poleg tega je z aktivnostmi tržnega komuniciranja vplival na večji obisk turistov in večje povpraševanje po regionalnih gastronomskih posebnostih. Izvedene so bile številne delavnice in večdnevni tečaji s področja regionalne gastronomije in komuniciranja z gosti, ki se jih je udeležilo več kot 500 ponudnikov. Pri izvajanju projekta so pomembno podporo pri motiviranju ponudnikov in pri izvedbi posameznih projektnih aktivnostih zagotovili svetovalni in svetovalke kmetijsko-gozdarskih zavodov na projektnem območju (KGZ Murska Sobota, KGZ Ptuj, KGZ Maribor, KGZ Celje in KGZ Kranj).
Projekt je kmete spodbudil, da v svojo ponudbo v večji meri vključujejo regionalne jedi in pijače. Pole tega je z aktivnostmi tržnega komuniciranja vplival na večji obisk turistov in večje povpraševanje po regionalnih gastronomskih posebnostih.

Plakati in fotografije se še vedno uporabljajo na različnih promocijskih dogodkih.

Skupni katalog smo s partnerji iz Avstrije predstavili na novinarski konferenci, Dvor Jezeršek, 2007


5.  Ohranimo gastronomsko dediščino ( 2008-2009)

Projekt je bil preko finančnega mehanizma EGP in norveškega finančnega mehanizma finančno podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške ter sofinanciran s sredstvi Republike Slovenije. Združenje je sodelovalo z sorodnim združenjem ponudnikov podeželskega turizma in tradicionalnih jedi na Norveškem (Norwegian Rural Tourism and Traditional Food) .
V okviru projekta so se izvajale aktivnosti, ki so prispevale k ohranjanju gastronomske dediščine tako pri ponudnikih kot pri potrošnikih. Med drugim je bil narejen zbirnik opisov lokalnih jedi in pijač štirinajstih gastronomskih regij od Soče do Bele krajine, na uradnem slovenskem turističnem portalu  www.slovenia.info/uzivajmobrezmeja pa je bilo objavljenih 58 zanimivih in privlačnih  turističnih programov za gastronomske izlete, popotovanja in počitnice. Na portal so bili skupaj s fotografijami Toma Jeseničnika postavljeni tudi izbrani recepti regionalnih jedi v slovenskem in angleškem jeziku. Recepte so lahko bralci šest mesecev zaporedoma spremljali v reviji Jana, ki je objavila tudi reportažo o gastronomski ponudbi na norveškem podeželju.
Projektne aktivnosti so se odvijale na območju štirinajstih gastronomskih regij: Ljubljana in njena okolica, Zasavje, Notranjska, Dolenjska, Kočevska, Bela krajina, Posavje in Bizeljsko, Rovtarsko, Idrijsko, Cerkljansko, Dolina Soče,  Goriška Brda, Goriška, Vipavska dolina, Kras, Brkini, Kraški rob in Slovenska Istra.
Prav kmetijski svetovalci in svetovalke z aktivnostmi, ki jih izvajajo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in v okviru nekaterih projektov, pomembno prispevajo k varovanju dediščine na podeželju, saj skrbijo za usposabljanje ponudnikov, predstavitev regionalnih posebnosti na prireditvah in za različne oblike ocenjevanja kakovosti izdelkov na državnih in lokalnih razstavah.
Projekt je podprla Slovenska turistična organizacija, ki je omogočila, da so bili recepti regionalnih jedi in namigi za gastronomska doživetja postavljeni na uradni slovenski turistični portal. V namige je bilo vključenih več kot 360 ponudnikov na podeželju.

Novinarska konferenca ob zaključku projekta, na kmetiji Pr' Krač, 2009


6.  Qualitool 2008 – 2010

Združenje je skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje sodelovalo pri mednarodnem projektu Qualitool, ki ga izvajalo latvijsko združenje za turizem na podeželju Lauku Celotajs. Projekt, v katerem so bili partnerji tudi Evropsko združenje za turizem na podeželju Eurogites ter sorodne organizacije v Španiji, Grčiji in Bolgariji, je sofinancirala Evropska unija v okviru programa Leonardo da Vinci. Razvit je bil spletni pripomoček za usposabljanje, ki ponuja številne fotografije in nasvete v zvezi z minimalnimi merili za ocenjevanje kakovosti nastanitvenih zmogljivosti pri ponudnikih podeželskega turizma. Poleg tega je bila v vseh državah vključenih partnerjev narejena obsežna raziskava o pričakovanju gostov v zvezi s kakovostjo ponudbe turizma na podeželju.  


7.  Spoznavajmo in uživajmo (2014-2015)

Kmetijsko-gozdarski zavod Celje in Združenje turističnih kmetij Slovenije sta sodelovala tudi pri čezmejnem projektu Spoznavajmo in uživajmo, ki sta ga v okviru teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško sofinancirala Evropska Unija - Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Projekt se je izvajal na območju Savinjske regije in Krapinsko-zagorske županije. Kmetijsko-gozdarski zavod Celje je imel vlogo vodilnega partnerja, drugi partnerji pa so bili poleg Združenja turističnih kmetij Slovenije še Krapinsko-zagorska županija, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije in Zagorska razvojna agencija.
Izdan je bil prospekt Spoznavajmo in uživajmo v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku, ki  na 32 straneh predstavlja turistična doživetja, polna vonjev in okusov jedi in pijač ter občutij narave. Večino izvodov v angleščini, hrvaščini in slovenščini smo razdelili na najpomembnejših in največjih turističnih sejmih v Evropi.
Ker je bil cilj projekta povezati ponudnike obmejnih regij, je bilo oblikovanih več kot 30 turističnih programov kulinaričnega turizma, od ogledov kmetij, pokušin, delavnic in tečajev priprave jedi na kmetijah, obiskov kulinaričnih prireditev, doživetij ob odprtih ognjiščih na prostem do čezmejnih kulinaričnih potovanj in pitnikov v naravi. Programi so predstavljeni na osrednjem turističnem portalu www.slovenia.info, spletni strani turističnih kmetij Slovenije www.turisticnekmetije.si in spletni strani Krapinsko-zagorske županije www.tzkzz.hr.


8.  Pomoč članom, ki so se znašli v težah (požari, bolezen)

Združenje je večkrat pomagalo svojim članom, ki so zašli v težave zaradi nesreč ali bolezni. Tako so člani leta 1999 na prvi skupščini zbrali prostovoljna sredstva za kmetijo Firbas, kjer je pogorel hlev, v letu 2013 so pomagali eni od članic, ki je hudo zbolela, avgusta 2016 pa so priskočili na pomoč še kmetiji Jeglijenk, na kateri je pogorelo gospodarsko poslopje s hlevom.


9.  Članstvo v različnih organizacijah

Že po nekaj mesecih delovanja združenja je predsednica v juniju 1998 podpisala pogodbo o sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije ter Nacionalnim turističnim združenjem.

V letu 2004 je združenje postalo član evropskega združenja za turizem na podeželju  EuroGites (European Federation of Rural Tourism,  www.eurogites.org), ki ima sedež v Španiji. Vanj je včlanjenih 35 združenj  iz 27 evropskih držav. Združenje je bilo uradno sprejeto v  Eurogites na generalni skupščini v Latviji v juniju, ki sta se je udeležili  predsednica Vilma Topolšek in Vesna Čuček iz KGZS - Zavoda Celje.
Konec maja 2008 je bilo združenje skupaj s KGZS - Zavodom Celje organiziralo generalno skupščino Eurogites, ki se je odvijala na turistični kmetiji Mulej na Selu pri Bledu. Udeležilo se je 22 predstavnikov združenj iz različnih evropskih držav (Velike Britanije, Francije, Poljske, Madžarske, Latvije, Avstrije, Hrvaške, Romunije, Španije, Portugalske) in Izraela.
V okviru štiri dnevnega bivanja v Sloveniji (na dveh turističnih kmetijah na Selu pri Bledu), so si udeleženci skupščine ogledali primere dobrih primere dobrih praks turizma na podeželju na Gorenjskem.
Večina udeležencev skupščine je bila v Sloveniji prvič v življenju. Doživetja na slovenskem podeželju pa so jih tako navdihnila, da so si zaželeli še večkrat priti v Slovenijo.
Hans Embacher, takratni  podpredsednik združenja Eurogites in direktor avstrijskega združenja Urlaub am Bauernhof, nam je povedal, da je nanj najglobji vtis naredila raznolika regionalna gastronomija in kmetje, ki so ponosni na svoje odlične proizvode in jedi, ki jih znajo gostom tudi zelo dobro predstaviti.


V vseh teh letih je združenje uspešno sodelovalo tudi s KGZS, med drugim tudi pri pripravi štirih publikacij o slovenskih regionalnih jedeh: Dobrote slovenskega podeželja (2008), Kuhajmo domače (2010), Diši, diši iz domače kuhinje (2012) in Okusne jedi gostoljubnih ljudi (2016).

10.  Sodelovanje pri organizaciji posebnih dogodkov

Združenje je pritegnilo pozornost javnosti tudi z organizacijo posebnih dogodkov doma in v tujini. Turistične kmetije so sodelovale na številnih dogodkih za tuje novinarje, veleposlanike, predstavnike turističnih organizacij, kjer so vedno in odlično poskrbele za pogostitev s hišnimi in regionalnimi dobrotami in pijačami.
   
Osemindvajsetega avgusta 1999 je združenje na povabilo Nacionalnega turističnega združenja poskrbelo za pogostitev vseh udeležencev pomembnega svetovnega kongresa AIEST (Mednarodnega združenja znanstvenih ekspertov v turizmu) v Portorožu, ki se ga je udeležilo 150 turističnih strokovnjakov iz 29 držav. S svojimi kulinaričnimi specialitetami, izbranimi vini in gostoljubnostjo je sedem turističnih kmetij iz različnih slovenskih pokrajin navdušilo visoke goste. Glede na to, da so prav ti turistični strokovnjaki oblikujejo mnenja strokovne javnosti, je bila predstavitev za turistične kmetije, ki sicer po obsegu prenočitvenih zmogljivosti pomenijo le skromen del turistične ponudbe v Sloveniji, enkratna priložnost.


Poleg tega je ZTKS v sodelovanju z Oddelkom za kmetijsko svetovanje Celje pripravilo sprejem več kot 400 udeležencev tradicionalnega dvodnevnega posvetovanja Kmetijske svetovalne službe (22. novembra 1999 na Bledu). Topel sprejem turističnih kmetij, ki je vključeval pogostitev s kulinaričnimi specialitetami celjske in koroške regije in predstavitev dela ZTKS na panojih v preddverju, je navdušil predstavnike ministrstev, vlade, kmetijskih zadrug, kmetijskih podjetij, kmetijske svetovalne službe in ne nazadnje tudi predstavnike medijev.

V drugi polovic meseca septembra leta 2000 je združenje na povabilo MKGP in Društva slovensko-danskega prijateljstva sodelovalo pri promocije Slovenije na Danskem pod naslovom Slovenski dnevi v Aarhusu. Pri tem dogodku je sodelovalo pet turističnih kmetij (Firbas, Urška, Tremel, Šeruga in Mavretič) in strokovna sodelavka združenja. Kmetije so ob slovesnem odprtju poskrbele za pestro in raznovrstno kulinarično pogostitev, na katero so bili povabljeni številni visoki gostje.

Na povabilo Lions kluba Ilirija Ljubljana  je v juniju 2004 združenje sodelovalo na dobrodelni prireditvi, ki se je odvijala na vrtu protokolarnega objekta Vile Podrožnik v Ljubljani.  Pet turističnih kmetij (Firbas, Urška, Mavretič, Grapar in Ljubica) je poskrbelo za izbrane sladke hišne dobrote.
 


Oktobra 2008  je združenje na povabilo Društvo turističnih novinarjev Slovenije poskrbelo za pogostitev vseh udeležencev jubilejnega, 50. svetovnega kongresa turističnih novinarjev in piscev o turizmu (FIJET), ki je potekala v Sloveniji. V kongresnem centru na Brdu je 15 turističnih kmetij pripravilo hladno pogostitev z regionalnimi dobrotami. Ta dan sta bila predstavljena tudi združenje in celovita ponudba slovenskih turističnih kmetij. Udeleženci kongresa, ki so bili nad izborom jedi zelo presenečeni, pa so prejeli tudi izbor 13 regionalnih receptov v angleškem jeziku.


11.  Humanitarna aktivnost v letu 1998: jesenske počitnice za otroke iz Posočja

Oktobra 1998 je združenje na pobudo takratnega podpredsednika združenja Alojza Firbasa  organiziralo humanitarno akcijo, v okviru katere je več turističnih kmetij po vsej Sloveniji med  jesenskimi šolskimi  počitnicami gostilo otroke iz Posočja (zaradi nedavnega potresa). Ob tej priložnosti je združenje medijem poslalo sporočilo za objavo in večina jih je temu dogodku namenila precej pozornosti. Nekateri mediji so na turističnih kmetijah, ki so gostile otroke, pripravili obširne reportaže (Jana, Radio Kranj, POP TV, Nedelo, Kmečki glas).